Algemene Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen. Gebruik deze website uitsluitend indien u deze voorwaarden accepteert. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Bayer Benelux (hierna Bayer genoemd). Wij behouden ons het recht voor om deze website stop te zetten of om deze website, de Algemene gebruiksvoorwaarden, de Algemene voorwaarden en de Voorwaarden voor verkoop en levering gedeeltelijk of volledig te wijzigen. Wij kunnen deze wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen. Wij verzoeken u derhalve om bij uw volgende bezoek de voorwaarden opnieuw te bekijken, zodat u nota kunt nemen van eventuele wijzigingen.

Afstand van gebruik en genot

Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van Bayer. Alle toelatingen tot gebruik worden verleend op voorwaarde dat het copyrightbericht op alle kopieën is aangebracht, dat deze informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, dat zij niet voor commerciële doeleinden worden benut, dat de informatie op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat de afbeeldingen op de website uitsluitend met de begeleidende tekst worden gebruikt.

Handelsmerken en auteursrecht

Alle productnamen op deze website zijn handelsmerken van Bayer, tenzij anders aangegeven of op enige andere manier waarneembaar als rechten van derden . Elk niet-geautoriseerd gebruik van deze handelsmerken of andere materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetten op het auteursrecht, de wetten inzake merkenrecht of andere industriële eigendomsrechten

Beperkte aansprakelijkheid

Bayer heeft de gedetailleerde informatie op deze website met zorg naar beste weten en op professionele wijze samengesteld aan de hand van interne en externe bronnen. Wij doen ons best om deze informatie continu verder uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel Bayer en zijn producten en diensten voor te stellen. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. U dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie niet langer up-to-date is. Wij raden derhalve aan om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u ze in welke vorm dan ook gebruikt. Het op deze website gegeven advies ontheft u niet van de verplichting om dit advies zelf te verifiëren - vooral inzake onze veiligheidsinformatiebladen en technische specificaties - en ook inzake onze producten en de mate waarin deze geschikt zijn voor het beoogde proces en doel. Mocht u advies of aanwijzingen nodig hebben betreffende onze producten of diensten, neem dan rechtstreeks contact met ons op. De gebruikers van deze website verklaren dat zij op eigen risico toegang verkrijgen tot de website en de inhoud daarvan. Noch Bayer, noch de derden die betrokken waren bij het schrijven, de productie of de transmissie van deze website zijn aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website is verstrekt.

Websites van derdenverkopers/koppelingen

Deze website bevat koppelingen/verwijzingen naar websites van derden. Het voorzien van dergelijke links betekent niet dat Bayer de inhoud van deze websites goedkeurt. Bayer aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites of voor schade of nadeel die voortvloeit uit het gebruikt van die inhoud, in welke vorm dan ook. Bayer biedt geen garantie dat gekoppelde pagina's informatie van consistente kwaliteit bevatten. Koppelingen naar andere websites worden uitsluitend verleend voor het gemak van onze bezoekers. Toegang tot die websites is op risico van de gebruiker. De keuze van koppelingen mag op geen enkele manier gebruikers beperken tot de gelinkte pagina's.

Door u verschafte informatie

De gebruiker van deze website draagt volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de informatie die hij/zij naar Bayer zendt, en staat er tevens voor in dat daarbij geen rechten van derden worden geschonden. De gebruiker verleent Bayer toestemming om deze informatie op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden of andere gespecificeerde bedrijfsdoeleinden, behalve indien de informatie persoonlijke gegevens bevat die meer inhouden dan hoofdgegevens of gebruiksgegevens. Bayer is meer bepaald gerechtigd de inhoud van dergelijke berichten, inclusief ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en deskundigheid die erin zijn vervat voor allerhande doeleinden te gebruiken, zoals de ontwikkeling, de productie en/of marketing van producten of diensten, en om die informatie zonder enige beperking te reproduceren en aan derden ter beschikking te stellen.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door Bayer Benelux. De website is uitsluitend bestemd voor gebruik in de Benelux. Bayer verleent geen enkele garantie dat de op deze website vermelde informatie ook juist is voor plaatsen buiten de Benelux en, in het bijzonder, dat de producten en diensten daar in dezelfde vorm, in dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zullen zijn. Indien u zich buiten de Benelux bevindt en toegang tot deze website hebt verkregen of vanuit deze plaats gegevens hebt gedownload, mag u niet vergeten dat het tot uw verantwoordelijkheid behoort om de plaatselijke wetgeving na te leven.

De verpakking, verpakkingsgrootte, letters en markeringen van de producten die op deze website zijn vermeld, kunnen van land tot land verschillen.

In de Verenigde Staten worden de activiteiten uitgevoerd door de Bayer Corporation. Klanten uit de Verenigde Staten wordt verzocht met dit bedrijf contact op te nemen. (In the USA the business is conducted by Bayer Corporation. Customers in the USA are requested to address this entity.)

Verkoop van BAYER-producten

Onze producten worden verkocht overeenkomstig de geldende versie van onze algemene voorwaarden voor verkoop en levering.

Toekomstgerelateerde uitspraken

Deze website kan toekomstgerelateerde uitspraken bevatten op basis van huidige veronderstellingen en voorspellingen die door het management van de Bayer Group of een subgroep worden gedaan. Uiteenlopende bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanmerkelijke verschillen tussen de daadwerkelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van de organisatie en de hier verstrekte schattingen. Dit is ook van toepassing op de factoren die ter sprake komen in Bayers openbare rapporten die beschikbaar zijn op de website van Bayer, www.bayer.com. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het actualiseren van deze toekomstgerelateerde uitspraken of voor het aanpassen ervan aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

39302
Off